Všeobecné podmínky účasti na dětských táborech a rekreacích
pořádaných BOBINIE s.r.o.
BOBINIE s.r.o. jako pořadatel dětských táborů a rekreací (dále jen “pořadatel“) pro zabezpečení služeb souvisejících s organizací dětských táborů a rekreací (dále jen „táborů“) vydává tyto Všeobecné podmínky účasti na dětských táborech a rekreacích (dále jen „podmínky“). 
1. Smluvní vztah 
Zákazníkem/členem se rozumí nezletilé dítě, které je přihlášené na pobyt/dětský tábor a zákazníkem je také zákonný zástupce nezletilého dítěte. Smluvní vztah mezi pořadatelem a zákazníkem/členem, v případě nezletilého dítěte jeho zákonným zástupcem (dále jen „zákazník“ nebo „člen“) se řídí ustanoveními Občanského zákoníku a je upraven těmito Všeobecnými podmínkami. Pořadatel si vyhrazuje právo uvést v prodejních materiálech odlišné podmínky, které mají přednost před těmito podmínkami. V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů je pořadatel jako zpracovatel oprávněn ke zpracování a uchování osobních údajů získaných od zákazníků, za účelem řádného zajištění tábora, k čemuž mu zákazník uděluje souhlas. 
2. Přihlášení na tábor a potvrzení účasti 
2.1. K účasti na táboře se zákazník může přihlásit jen prostřednictvím řádně vyplněné přihlášky. Řádně vyplněná přihláška doručená pořadateli je pro zákazníka závazná. Zákazník odesláním přihlášky vyslovuje souhlas s těmito Všeobecnými podmínkami účasti na dětských táborech a rekreacích. Za odmítnutí přihlášky se považuje její nepotvrzení pořadatelem. 
2.2. Přihlášku lze pořadateli odeslat: 
Prostředky komunikace na dálku v podobě on-line formuláře umístěného na webových stránkách bobinie.cz 
2.3. Vyplněním a odesláním přihlášky vyjadřuje zákazník souhlas s těmito Všeobecnými podmínkami účasti. 
2.4. Smluvní vztah (uzavření členství/smlouvy o pobytu – dále jen „smlouvy“) vzniká okamžikem, kdy potvrzení přihlášky pořadatelem spolu se zálohovou fakturou je doručeno zákazníkovi (na e-mailovou adresu zákazníka). 
3. Úhrada 
3.1. Příměstský tábor           
Přihlášení do 17. 5. 2022
Celková cena tábora je splatná k 31. 5. 2022. Záloha ve výši 1000,- Kč je splatná 7 dní od obdržení e-mailu s potvrzením přihlášky na tábor a zálohovou fakturou nebo dle splatnosti zálohové faktury. Zákazník může v odůvodněných případech (např. z důvodu poskytnutí příspěvku FKSP zaměstnavatelem) požádat pořadatele o splatnost jinou. 
Přihlášení od 17. 5. 2022 
Celková cena tábora je splatná do 14 dní od obdržení e-mailu s potvrzením přihlášky na tábor a fakturou nebo dle splatnosti faktury. V případě přihlášení na tábor 14 dní a méně před začátkem daného turnusu je celková cena tábora splatná den před začátkem turnusu, na který je zákazník přihlášen. 
3.2. V případě, že zákazník zaplatí pořadateli za stejný tábor vícekrát, je zákazník povinen tuto skutečnost pořadateli písemně oznámit a doložit ji kopiemi platebního dokladu. Pořadatel vrátí zákazníkovi rozdíl snížený o vynaložené náklady (např. poštovné) bez zbytečného odkladu. 
3.3. Při prodlení s platbou zálohové nebo konečné faktury je zákazník povinen zaplatit pořadateli vedle zákonného úroku z prodlení i smluvní úrok z prodlení ve výši 0,1 % za každý započatý den prodlení. Při bezhotovostní platbě se za den úhrady považuje den, kdy byla částka připsána na bankovní účet pořadatele. 
4. Rozsah služeb 
Pro rozsah služeb je závazný rozpis uvedený ve smlouvě/faktuře.       
            
a) Délka akce je určena termíny a časy uvedenými ve smlouvě/faktuře/přihlášce na tábor. 
b) Cena zahrnuje služby, které jsou pro dané akce vyjmenovány (týká se i příplatkových aktivit). Za nevyužití služeb zákazníkem se náhrada neposkytuje. 
c) Z účasti na táboře nevyplývá pro zákazníka právo na žádné jiné plnění a služby než ty, které tvoří součást tábora výslovně stanovené ve smlouvě/faktuře/přihlášce. 
5. Změny služeb 
a) Pořadatel je oprávněn provést změny sjednaných služeb tj. měnit dobu konání tábora, změnit jeho program, trasu, druh dopravy, objekt ubytování apod. a to v případech, které úmyslně nezpůsobil, tedy nastanou-li okolnosti, které pořadateli brání poskytnout služby. 
b) V případe, že bude nutné ubytovat zákazníka v jiné ubytovací kapacitě, uskuteční se ubytování v objektu stejné kategorie. Další nároky vůči pořadateli jsou vyloučeny. 
c) Změny sjednaných služeb je pořadatel povinen oznámit zákazníkovi bez zbytečného odkladu poté, co se o takových okolnostech dozví. 
d) Nesouhlasí-li zákazník s těmito změnami, je oprávněn do pěti dnů od obdržení oznámení o změnách služeb od smlouvy písemně odstoupit. 
e) Pokud tak neučiní, je tato skutečnost považována za souhlas s provedenými změnami ze strany zákazníka. 
6. Zrušení tábora ze strany zákazníka, změna smlouvy 
a) Zákazník je oprávněn zrušit svou smlouvu/členství s pořadatelem kdykoliv před odjezdem na tábor. Zrušení tábora musí být provedeno písemně doručením pořadateli na jeho poštovní adresu nebo elektronicky doručením na e-mailovou adresu. 
b) Pro určení doby zrušení je rozhodující doručení oznámení o zrušení tábora na poštovní nebo elektronickou adresu pořadatele. 
c) Pořadatel má právo na storno poplatky z ceny tábora při zrušení smlouvy/členství nebo při nenastoupení na tábor. Storno poplatky se účtují za každého zákazníka ve výši: 
Letní příměstský tábor v Brně
- 1000 Kč za osobu při zrušení více než 3 dny před nástupem,            
- 100% z ceny pobytu při zrušení od 3. dne před nástupem na tábor a při nenastoupení na tábor. 
- 0 Kč v případě náhradníka z Vaší strany   
- 500 Kč za osobu v případě písemného zrušení přihlášky z důvodu nemoci (nutné doložení lékařské zprávy) 
- 500 Kč za osobu v případě písemného zrušení přihlášky z důvodu úrazu (nutné doložení lékařské zprávy) 
d) Za podstatnou změnu smlouvy/objednávky, tj. změna termínu, odjezdu apod. zaplatí zákazník paušální poplatek 100,- Kč / os. 
e) Zákazník je oprávněn písemně oznámit pořadateli, nejpozději ve lhůtě 5 dnů před nástupem, že se táboru místo přihlášeného zákazníka zúčastní jiná osoba (dále jen „náhradník“). Náhradník musí též splňovat předpoklady pro zákazníka akce. Dnem doručení písemného oznámení o změně zákazníka spolu s řádně vyplněnou přihláškou k účasti na táboře pořadateli se náhradník stává zákazníkem. Původní zákazník a náhradník společně a nerozdílně odpovídají za zaplacení ceny tábora a nákladů v paušální výši 100,- Kč, vzniklých pořadateli v souvislosti se změnou zákazníka. 
7. Zrušení tábora ze strany pořadatele 
Pořadatel může před nástupem na tábor odstoupit od smlouvy nebo po nástupu na tábor smlouvu vypovědět v následujících případech: 
a) v důsledku poskytnutí nesprávných či neúplných údajů zákazníkem ve smlouvě 
b) v důsledku tzv. “vyšší moci“, tj. z důvodů, kterým nebylo možno zabránit, či je při uzavírání smlouvy předvídat. V tomto případě, obdrží zákazník uhrazenou částku za tábor v plné výši zpět. Zároveň nemá nárok na žádné další náhrady. 
c) V případě nenaplnění minimálního počtu zákazníku, tj. alespoň 10 osob na tábor. 
d) Pokud je zákazník v prodlení s úhradou zálohy nebo doplatku ceny tábora déle jak 7 dní od data splatnosti uvedeného na příslušných fakturách. V případě, že je zákazník v prodlení s úhradou ceny tábora méně jak 7 dní, ale zároveň již nastal den nástupu na tábor, může pořadatel odmítnout plnění do doby zaplacení dlužné částky na účet pořadatele. 
8. Vyloučení zákazníka/člena z tábora 
8.1. Poskytovatel má právo vyloučit zákazníka z tábora v průběhu trvání akce z následujících důvodů: 
a) zhorší-li se zdravotní stav zákazníka tak, že léčení nebude možné (dle úvahy zdravotníka či lékaře) v prostorách areálu konání akce nebo bude jeho zdravotní stav ohrožovat zdravotní stav ostatních zákazníků (zejména infekční onemocnění, úraz, podezření na nemoc či úraz, apod.). V tomto případě poskytovatel vrací částku za nevyužité příplatkové aktivity a 150 Kč za každý nezapočatý den turnusu. 
b) pokud zákazník bude přechovávat nebo požívat alkoholické nápoje, cigarety nebo jiné návykové látky, svévolně opustí areál konání akce nebo program, svojí agresivitou nebo jiným způsobem bude nebezpečný sobě nebo ostatním zákazníkům, anebo pokud nebude respektovat řád akce (táborový řád) a pokyny výchovných pracovníků. 
8.2. V případě vyloučení zákazníka z výše uvedených důvodů hradí vyloučený zákazník veškeré náklady spojené s ukončením pobytu na táboře (např. sankce hrazené poskytovatelem třetím stranám). Poskytovatel v případě uvedeném v článku 8.1. odstavec b nevrací alikvotní část ceny akce ani případných dalších zákazníkem uhrazených služeb a nelze použít storno pojištění. 
8.3. V případě, že poskytovatel rozhodne o ukončení pobytu na táboře nezletilého dítěte, zákonný zástupce zajistí odvoz dítěte z akce nejpozději do 24 hodin od okamžiku, kdy mu poskytovatel informaci o vyloučení zákazníka sdělí. Zákazník se zavazuje uhradit škody a veškeré náklady související s dopravou nezletilého dítěte zákonnému zástupci pokud si dítě včas sám nevyzvedne (zejména náklady na cestovné dítěte i výchovného personálu). 
9. Vyloučení odpovědnost pořadatele 
Zákazník je povinen pořadateli oznámit všechna známá zdravotní omezení nezletilého dítěte, popř. sdělit informace o aplikovaných lécích či zdravotních pomůckách a dítě těmito léky a pomůckami vybavit. Má se za to, že zákazník uzavřením smlouvy osvědčuje zdravotní způsobilost k programu na táboře. Veškerá rizika spojená se zdravotním stavem zákazníka, v případě, že zdravotní stav není pořadateli patřičně doložen, nese výhradně sám zákazník. Pořadatel nenese odpovědnost za ztrátu nebo poškození cenných věcí a předmětů, zejména se jedná o šperky, větší obnos peněz či elektronika. 
10. Reklamace služeb 
a) V případě, že rozsah nebo kvalita služeb akce neodpovídá smluvním podmínkám, vzniká zákazníkovi právo reklamace. 
b) V průběhu tábora je zákazník povinen případnou reklamaci uplatnit bez zbytečného odkladu tak, aby mohla být včas sjednána náprava na místě samém. V zásadě platí, že reklamace, má-li splnit svůj účel, musí být uplatněna ihned poté, co zákazník zjistí skutečnosti, které mohou být předmětem reklamace tak, aby závadný stav byl neprodleně odstraněn, služba doplněna nebo poskytnuta nově. Pro uplatnění reklamace musí být předloženo písemné potvrzení vzniklých škod nebo poruch plnění podepsané zástupcem pořadatele. Bez tohoto potvrzení nebude reklamace uznána. Pokud nebude reklamace uplatněna okamžitě na místě, zmenšuje se nebo zcela zaniká nárok zákazníka na náhradu všech později vzniklých škod, které by při včasném oznámení nevznikly nebo mohly být odstraněny. Reklamace tábora musí být uplatněna písemně u pořadatele bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 měsíců od skončení tábora. 
11. Závěrečná ustanovení 
a) Vyplněním a odesláním přihlášky (návrhu smlouvy) zákazník bere na vědomí a souhlasí s těmito Všeobecnými podmínkami a těmto podmínkám rozumí a v plném rozsahu je respektuje. 
b) Pořadatel ručí za správnost popisu služeb, nikoli však za správnost údajů uvedených v prospektech, jejichž není vydavatelem. 
c) Zákazník souhlasí s použitím jeho osobních údajů v souladu se zákonem č.101/ 2000 Sb. o ochraně osobních údajů uvedených ve smlouvě pro potřeby pořadatele, a to výhradně za účelem zasílání nabídek dětských táborů a rekreací a tělovýchovných akcí pořádaných pořadatelem. 
d)Termín "katalog" zahrnuje veškerý písemný nabídkový materiál pořadatele, který byl zákazníkovi prokazatelně předán. Odlišuje-li se vymezení akce uvedené v katalogu od této smlouvy, má vždy přednost smlouva. 
e) V případě, že bude smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku, ve smyslu § 54 Občanského zákoníku není možné použít ustanovení § 53 odst. 2 až 9 a § 53a Občanského zákoníku, zejména tedy odstoupit od smlouvy do 14 dnů bez udání důvodu. 
Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 28.11.2021.

You may also like

Back to Top